Jämställdhetsplan

engcon group anser att alla medarbetare, kunder och externa parter oavsett kön, etniskt ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller funktionshinder ska delta i arbetslivet på lika villkor. Det är viktigt att människors lika värde respekteras.

Vi tror att innehållet i denna plan kan hjälpa till att skapa en attraktiv och modern arbetsplats i syfte att kunna behålla, utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Varje medarbetare är unik och skall mötas med respekt. Olikheter skall ses som en tillgång och användas i ett aktivt jämställdhetsarbete i syfte att stärka effektiviteten och kreativiteten.

Vi anser att grupper där det finns representation av många olika människor är mer dynamiska, vilket leder till en bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och därigenom ökad lönsamhet.

Med jämställdhet menas att alla oberoende av kön, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Detta innebär även lika villkor i fråga om arbete, karriär och utvecklingsmöjligheter.

Med mångfald menas att alla oberoende av kön, etniskt ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller funktionshinder ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Detta innebär även lika villkor i fråga om arbete, karriär och utvecklingsmöjligheter.


STRATEGI

I denna plan anges övergripande mål och strategier för hur vi under perioden 2019-2022 arbetar för att främja jämställdheten och mångfalden. Den skall göras känd för de anställda via avdelningsmöten. Alla anställda kommer att ha tillgång till planen i ATIVA.

Utförande
Planen är framtagen i samarbete mellan representanter för fackföreningarna på arbetsplatsen; Metall och Unionen, och arbetsgivaren.

Målen skall årligen konkretiseras i handlingsplaner med tidsplanerade åtgärdsförslag.

Ansvar

Ansvaret för att åtgärderna i planen fullföljs åligger arbetsgivaren.

ÅTGÄRDSOMRÅDEN

Arbetsmiljö/Kompetensutveckling

Vi ska ta hänsyn till att alla medarbetare ska ha lika möjligheter/förutsättningar avseende arbetstider, bekvämlighetsinrättningar, tunga/finmotoriska arbetsuppgifter och arbetskläder.

Vi skall aktivt verka för att arbetsmiljön lämpar sig för alla medarbetare såväl fysiskt som psykosocialt.

Långsiktigt mål:

Inom tre år ska arbetsrotation vara en naturlig del av verksamheten, och utnyttjas inom alla avdelningar i verksamheten. Vid ombyggnader ska hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.

Kortsiktigt mål:

Vidareutveckla internutbildningen, uppmuntra arbetsrotation och om möjligt internrekrytera vakanta tjänster. Uppmuntra till interna förslag till förbättringar.

Åtgärder:

En kompetensöversyn görs och en kompetensutvecklingsplan för varje anställd hålls uppdaterad och arbetsrotation prioriteras. Kompetenshöjande åtgärder sätts in, i första hand för den egna befattningen, i andra hand för annan befattning i företaget. Redovisa inkomna och genomförda förslag från personalen på månadsmöten. Vid utvecklingssamtal med de av underrepresenterat kön skall frågor om kompetensutveckling särskilt uppmärksammas.


Lönesättning.

Diskrimineringslagen ställer krav på kartläggning av löneskillnader mellan könen och analys av desamma. Osakliga skillnader i lön på grund av kön får ej förekomma.

Tjänstens innehåll, individens utbildning och praktiska färdigheter skall vara verktyg i lönesättningen av både tjänstemän och arbetare.

Åtgärd:
Analysarbete av löneskillnader skall prioriteras. Detta arbete skall redovisas i en årlig löneöversyn tillsammans med åtgärder och tidsplan för att eliminera eventuella osakliga löneskillnader.

Ledarskap

En väl balanserad könssammansättning när det gäller ledande befattningar och i beslutsfattande organ är i sig själv ett synligt uttryck för jämställdhet, men också ett viktigt verktyg i arbetet för ökad jämställdhet i alla delar av verksamheten.

Åtgärd:

Mot denna bakgrund skall engcon group under perioden 2019-2022 prioritera arbete för att uppnå en jämn könsfördelning på ledandebefattningar och i beslutsfattande organ. Detta genom att satsa på ledarskapsutveckling särskilt för underrepresenterat kön.


Föräldraskap

Vi ser positivt på och uppmuntrar till att våra medarbetare tar ut föräldraledighet. Vi anser att det är en form av ledarskapsutveckling som tillför föräldern kunskaper och träning i ledarskap, organisationsförmåga, prioritering samt social kompetens.

Långsiktigt mål:

Se till att föräldralediga hålls kvar i företagets gemenskap, och hålls uppdaterade vad gäller utveckling och förändringar.

Åtgärder:

Upprätta rutiner för att föräldralediga informeras och uppmuntras att delta vid månadsmöten, personalaktiviteter, personalförändringar och andra händelser som påverkar situationen på arbetsplatsen.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier handlar om varje slag av ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller som på ett annat sätt har samband med kön i ord eller handling som leder till att den drabbade känner sig förnedrad eller på annat sätt illa till mods.

Vi tar avstånd från alla former av handlingar som kränker någon medarbetare.

Åtgärder:

Policyn ska göras känd för personalen på avdelningsmöten. Den hålls sedan tillgänglig för alla anställda i ATIVA. Alla nyanställda ska erhålla ett eget exemplar av dokumentet.
Öka medvetenheten om sexuella trakasserier genom information, samt regelbundet följa upp detta.


Rekrytering och befordran

Det råder svårigheter att rekrytera kvinnor och människor med annan etnisk bakgrund. Det är dock angeläget att arbeta med frågan eftersom det behövs ett större underlag att rekrytera från. Att bromsa utflyttningen från kommunen är också en prioriterad fråga i rekryteringshänseende. Mångfald uppmuntras, och diskriminering på grund av etnisk tillhörighet tolereras ej.

Långsiktigt mål:

Vi skall under perioden 2019-2022 satsa på att genom en aktiv rekrytering verka för att uppnå en jämnare könsfördelning inom alla avdelningar.

Inom tre år ska 30 % av personalen avseende produktionen bestå av kvinnor.

Kortsiktigt mål:

Vi skall analysera och förbättra rekryteringsinsatserna för att komma till rätta med sned könsfördelning. Samt fortsätta med förstärkta insatser för att locka kvinnor och människor med annan etniskt ursprung att söka utlysta tjänster.

Åtgärder:

Samarbete inom Teknikcollege med industriprogrammet/Teknikprogrammet för att aktivt informera flickor och pojkar om tekniska yrken och ge möjlighet till prao och praktik. Företräde ges till underrepresenterat kön vid prao och praktik. Aktivt deltagande vid företagsdagar, deltagande i gymnasieskolans programråd, och i den allmänna debatten.

Vid jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga meriter skall underrepresenterat kön ges företräde om inte särskilda skäl talar emot detta.

Mot denna bakgrund skall under perioden 2019-2022 jämställdhetsaspekter alltid tas i beaktande vid långsiktig personalplanering och aktiva rekryteringsåtgärder skall riktas mot underrepresenterat kön. Jämställdhetsaspekten skall alltid beaktas vid tillsättningar av tjänster på alla nivåer.

Kontakt

Ring 0624-512 350 och fråga vår växel om sortimentet du söker eller maila till info@mahlers.se och ställ din fråga så återkommer vi snarast möjligt.

Följ Mählers:

RSS

Allt innehåll © 2016 mahlers.se