Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mähler International AB (publ), 556213-8353, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012, start kl 13.00. Plats: Mähler International AB:s lokaler

Adress
Hotingsvägen 40, SE-880 51 Rossön, Sverige.

Den som önskar deltaga i bolagsstämman skall vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 19 april 2012 eller på annat sätt kunna styrka aktieinnehav i bolaget och även anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Mähler International AB, c/o: ENGCON HOLDING, Vilohemsgatan 1, 833 31 STRÖMSUND eller via mail till Krister Blomgren på krister.blomgren@engcon.selänk till annan webbplats senast torsdagen den 19 april 2012 kl. 17.00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, antal aktier samt i förekommande fall, det antal biträden som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 19 april 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning på årsstämma
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse-och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och eventuella revisorsuppleanter
11. Val av nominerings-och ersättningskommitté
13 Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Punkt 2: Ordförande vid stämman
Förslag: styrelsens ordförande Eva Stjernström

Punkt 9: Styrelse och revisorer
Arvode till styrelsens fem ordinarie ledamöter föreslås utgå oförändrat med 60.000 kronor/person samt till ordförande i styrelsen med 110.000 kronor per år.

Punkt 10: Styrelse
Förslag föreligger på omval av: Monica Engström, Håkan Gunnarsson, Eva Stjernström, Anders Lövgren och Lars-Göran Stenberg

Punkt 11: Nominerings- och ersättningskommitté
Förslag: Monica Engström och Håkan Gunnarsson

Handlingar inför årsstämma
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor med adress; Mähler International AB, Vilohemsgatan 1 833 31 Strömsund, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin epostadress


Kontakt

Ring 0624-512 350 och fråga vår växel om sortimentet du söker eller maila till info@mahlers.se och ställ din fråga så återkommer vi snarast möjligt.

Följ Mählers:

RSS

Allt innehåll © 2016 mahlers.se